Wij werken aan een nieuwe website! Bekijk alvast onze RTL Transportwereld uitzending en volg ons op LinkedIn.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van BoostPhysics B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOSTPHYSICS B.V.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Producten door BoostPhysics aan Opdrachtgever en maken deel uit van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle buitencontractuele situaties tussen BoostPhysics en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door BoostPhysics zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.4. De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1. Alle offertes van BoostPhysics zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door Opdrachtgever, heeft BoostPhysics het recht het aanbod binnen twee Werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor BoostPhysics slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door BoostPhysics is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie. BoostPhysics is niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid daarvan.
3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 hebben offertes van BoostPhysics een beperkte geldigheidsduur van dertig (30) Werkdagen, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Indien een offerte niet wordt geaccepteerd binnen deze periode, is BoostPhysics gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BoostPhysics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte genoemde prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding of bevestiging door BoostPhysics van een order van Opdrachtgever binnen vijf Werkdagen na ontvangst van een order of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door BoostPhysics of de feitelijke afgifte van een Product.
4.2. Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd.
4.3 Elk van de partijen is gerechtigd om een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het einde van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
4.4 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de Opdrachtgever of BoostPhysics bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.
4.5 Opdrachtgever is tot onmiddellijke controle van de orderbevestiging uitdrukkelijk gehouden en dient binnen drie Werkdagen na verzenddatum eventuele onjuistheden als in de orderbevestiging opgenomen aan BoostPhysics schriftelijk te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de in de voorgaande zin gestelde termijn uit, dan is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet ge¬rechtigd hierop later terug te komen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, oplevering, installatie, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is BoostPhysics gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is BoostPhysics gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.4. De prijzen zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht aan BoostPhysics op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is BoostPhysics gerechtigd de prijzen te verhogen met extra kosten als gevolg hiervan, zoals renteverlies.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. De betaling van de facturen van BoostPhysics dient te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen in welk geval de schriftelijk overeengekomen betalingstermijn in acht dient te worden genomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met enige andere vordering die zij heeft op BoostPhysics. De op de bankgiroafschriften van BoostPhysics aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens BoostPhysics heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van BoostPhysics op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door BoostPhysics in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van BoostPhysics telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door BoostPhysics. BoostPhysics is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen.
6.5. BoostPhysics is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen en is in afwachting daarvan gerechtigd om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten.
6.6. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien BoostPhysics hiertegen niet binnen drie Werkdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft ontvangen per e-mail of per aangetekende brief.

ARTIKEL 7 - LEVERING/RISICO/VERVOER

7.1. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering.
7.2. BoostPhysics is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.
7.3. Tot de levering volgens artikel 7.7. heeft plaatsgehad, zijn de Producten voor rekening en risico van BoostPhysics en daarna voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.4. De wijze van verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door Opdrachtgever zin gegeven, door BoostPhysics in redelijkheid bepaald en zonder dat BoostPhysics enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat zij verplicht is de verpakking terug te nemen.
7.5. De met Opdrachtgever door BoostPhysics overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever BoostPhysics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. BoostPhysics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.6. Indien BoostPhysics gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan BoostPhysics ter beschikking heeft gesteld.
7.7. Levering geschiedt ex Works van BoostPhysics op basis van de Incoterms 2010, tenzij anders door partijen is overeengekomen. Bij levering van de goederen gaat het risico over naar Opdrachtgever, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op Opdrachtgever gelet op het bepaalde in artikel 8.
7.8. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BoostPhysics gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.9. BoostPhysics is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
7.10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. BoostPhysics zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door de wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle Producten blijven eigendom van BoostPhysics tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen zij aan BoostPhysics is verschuldigd, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een Overeenkomst (zoals onder meer rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
8.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in verhuur te geven dan wel aan enige derde anderszins in gebruik te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang BoostPhysics een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.
8.3 Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van BoostPhysics vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
8.4 Opdrachtgever is gehouden derde partijen (zoals curatoren en beslagleggers die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop BoostPhysics een eigendomsvoorbehoud heeft) schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van BoostPhysics. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval BoostPhysics onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht op werken en Producten die zijn vervaardigd door BoostPhysics, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (inclusief software, hardware, technologie, vaardigheden, knowhow en informatie over het gebruik daarvan), blijft exclusief eigendom van BoostPhysics en/of (in voorkomend geval) haar licentiegevers. De levering van hardware, software en / of diensten door BoostPhysics aan de opdrachtgever houdt geen overdracht van een dergelijk recht in. De betalingen door de Opdrachtgever omvatten geen betaling voor de overdracht van een dergelijk recht.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
9.3 BoostPhysics behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, ideeën, proefmodellen etc.
9.4 De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van BoostPhysics ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BoostPhysics niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan BoostPhysics per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 per overtreding, onverlet het recht van BoostPhysics om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10 - RECLAME; GARANTIE

10.1 Opdrachtgever dient de Producten direct na aflevering, zo spoedig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over gebreken met betrekking tot de Producten, dienen op straffe van verval uiterlijk binnen tien Werkdagen na aflevering schriftelijk (waaronder ook te verstaan per e-mail, info@boostphysics.com) gemotiveerd aan BoostPhysics te worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk en gemotiveerd aan BoostPhysics te worden gemeld. Reclames die betrekking hebben op de vorm, hoeveelheden, maten en gewichten, moeten door de opdrachtgever gedaan worden binnen 48 uur na aflevering van de Producten. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever ter zake van gebreken van de Producten.
10.2 Indien en voor zover een reclame door BoostPhysics gegrond wordt bevonden, is BoostPhysics uitsluitend verplicht naar haar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten te vervangen, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
10.3 Het reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens BoostPhysics.
10.4 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van BoostPhysics, onder door BoostPhysics te bepalen voorwaarden.
10.5 Alle contractuele verplichtingen van BoostPhysics zijn inspanningsverbintenissen.
10.6 BoostPhysics garandeert dat de geleverde Producten conform de beschrijving in de offerte van BoostPhysics zullen functioneren voor een periode van twee (2) kalenderjaren vanaf levering. Deze garantie is alleen van toepassing op Producten die worden gebruikt voor normale doeleinden waarvoor de Producten zijn bedoeld en is niet van toepassing op defecten in of van Producten zonder origineel serienummer of op defecten veroorzaakt door onjuist gebruik, misbruik, overmacht (brand, ongeval, natuurramp, enz.), en/of door gebruik van Producten die niet zijn geleverd door BoostPhysics of door geen, ontijdig en/of onjuist uitgevoerd onderhoud door de Opdrachtgever of een derde partij. Evenmin is de garantie van toepassing op installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden en op normale slijtage van (onderdelen van) Producten.
10.7 De Opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak op BoostPhysics doen gelden nadat zij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. Idem geldt in het geval de Opdrachtgever de geleverde Producten ondeugdelijk opslaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan BoostPhysics verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van deze Overeenkomst.
10.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van BoostPhysics heeft voldaan.
10.9 In het geval in de Overeenkomst met Opdrachtgever afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

ARTIKEL 11 – VRIJWARING

11.1. Opdrachtgever is gehouden BoostPhysics te vrijwaren voor alle kosten en schade die BoostPhysics heeft geleden of zal lijden door vorderingen van derden als gevolg van het gebruik van Producten door Opdrachtgever.
11.2 Indien BoostPhysics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden BoostPhysics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BoostPhysics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BoostPhysics en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12- AANSPRAKELIJKHEID

12.1 BoostPhysics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van BoostPhysics bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. BoostPhysics is in ieder geval niet aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade of verlies, inclusief mislukte besparingen, verhoging van (algemene) kosten, vertragingsschade en/of het verlies van klanten, gegevens, winst, inkomsten, omzet of enige andere financiële of commerciële verliezen.
12.2 BoostPhysics is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. BoostPhysics is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan door het onjuist, althans niet deugdelijk gebruiken van de door BoostPhysics aan Opdrachtgever geleverde Producten.
12.3 De aansprakelijkheid van BoostPhysics is in ieder geval beperkt tot (i) een periode van één jaar na de levering door BoostPhysics van het (de) Product(en) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, (ii) vorderingen voor zover deze onverwijld zijn ingediend bij BoostPhysics, maar in ieder geval binnen een maand nadat Opdrachtgever van deze vordering(en) kennis heeft gekregen of redelijkerwijze van deze vordering(en) op de hoogte had kunnen zijn en (iii) maximaal tweemaal de factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij BoostPhysics geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 De aansprakelijkheid van BoostPhysics is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar per gebeurtenis in voorkomend geval. Alle gebeurtenissen die zijn te herleiden tot één tekortkoming van BoostPhysics waarop de aansprakelijkheid berust, worden beschouwd als één gebeurtenis. Alle vorderingen die een Opdrachtgever jegens BoostPhysics uit hoofde van een Levering van een Product door BoostPhysics of het gebruik van een door BoostPhysics geleverd Product of uit anderen hoofde tegen BoostPhysics zou kunnen hebben, vervallen een jaar nadat het Product door BoostPhysics aan Opdrachtgever is geleverd.
12.5 BoostPhysics is niet aansprakelijk voor schade, indien de Opdrachtgever niet binnen een maand na kennis te hebben genomen van de schade, BoostPhysics per aangetekend schrijven de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schadeoorzaak te verrichten.
12.6 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn bedongen ten behoeve van zowel BoostPhysics als haar werknemers, alsmede ten behoeve van alle andere aan BoostPhysics gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst).

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

13.1 Indien BoostPhysics door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is BoostPhysics gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BoostPhysics op betaling door Opdrachtgever voor reeds door BoostPhysics verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. BoostPhysics zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal BoostPhysics alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor BoostPhysics tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van BoostPhysics of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit BoostPhysics’ magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van BoostPhysics kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van BoostPhysics’ toeleveranciers wordt tevens geacht overmacht te zijn van BoostPhysics.

ARTIKEL 14 - TUSSENTIJDSE BEËINIDIGING

14.1. Indien:

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens BoostPhysics onmiddellijk opeisbaar zijn. BoostPhysics is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd BoostPhysics’ overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. BoostPhysics is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

ARTIKEL 15 – INFORMATIEPLICHT/GEHEIMHOUDING

15.1 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van BoostPhysics heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 16 – UITVOERING DOOR DERDEN

16.1 BoostPhysics is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
16.2 Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van BoostPhysics en betreffende de vrijwaring van BoostPhysics voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van BoostPhysics als derden voor wier handelen dan wel nalaten BoostPhysics aansprakelijk kan zijn.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
17.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met een Overeenkomst zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, onverminderd het recht van BoostPhysics een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.
17.3 Indien Opdrachtgever is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, worden alle geschillen die mochten ontstaan tussen BoostPhysics en Opdrachtgever exclusief beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een of meer arbiters dit afhankelijk van hetgeen door de regels van het Arbitragereglement wordt bepaald. De plaats van arbitrage zal zijn Breda, Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal.

ARTIKEL18 – VARIA

18.1 BoostPhysics is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien BoostPhysics niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van BoostPhysics dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
18.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70297940.
18.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
18.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
18.5 Indien met Opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
18.6 BoostPhysics verzamelt en verwerkt informatie betreffende de Producten, Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door BoostPhysics strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat BoostPhysics persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal BoostPhysics in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Opdrachtgever kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van BoostPhysics aangeven dat de gegevens van de Opdrachtgever uit de bestanden van BoostPhysics dienen te worden verwijderd.